بسمه تعالي

بر اسا س تحقیقات انجام گرفته در بخش حبوبا ت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور , موارد ذیل جهت افزایش عملکرد عد س در مناطق سرد کشور توصیه می گردد:

جدول توصیه آخرین یافته های تحقیقا تی گیاه عدس جهت افزایش تولید در مناطق سرد کشور

ردیف

نوع کشت

انتظاری و بهاره

1

نحوه تهیه زمین

جمع آوری کلش غلات و شخم عمیق با گاو آهن یا سوئیپ یا گاو آهن قلمی در پاییز

2

توصیه رقم

FLIP92-12L(جهت کشت انتظاری) و

FLIP92-12L و ارقام محلی جهت کشت بهاره

3

تاریخ کشت

اوائل آذر جهت کشت انتظاری (بر اساس زمان شروع سرمای زمستانه در هر منطقه ، تاریخ کشت فرق می کند ) و در اولین فرصت پس از گاورو شدن زمین در اواخر اسفند ماه یا اوائل فروردین ماه جهت کشت بهاره

4

نحوه کشت

کشت با ردیفکارهایی که چرخ پرس آن موجب فشرد گی بیش از حد محل کشت بذر نگردد.

5

فواصل ردیف کشت و فواصل بوته ها

فواصل ردیف برای ارقام عدس در شرایط دیم 25سانتی متر بین ردیف و 2 سانتی متر بین بوته ها توصیه می شود و در صورتی که کنترل علف های هرز به طور مکانیکی انجام گیرد ، پس از دو ردیف 25 سانتی متر یک ردیف 50 سانتی متر در نظر گرفته شود.

6

میزان بذر مصرفی در هکتار

80 کیلوگرم در هکتار

7

نحوه ضد عفونی بذر

با مانکوزب یا کربوکسین تیرام یا بنومیل به میزان یک در هزار

8

میزان کود مصرفی

20 کیلوگرم ازت خالص و میزان فسفر باید بر اساس تجزیه خاک تعیین گردد (باید به مرز 6ppm رسانده شود)

9

نحوه مبارزه با علف هرز

مکانیکی و شیمیایی

10

تشریح نحوه مبارزه مکانیکی

با ایجاد فاصله ردیف 50 سانتی متر پس از دو خط کشت 25 سانتی متر با بکار بردن تراکتور چرخ باریک و با استفاده از پنجه غازی وجین علف هرز قبل از گل دهی انجام گیرد.

11

نحوه مبارزه شیمیایی

1- باریک برگ ها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

2- پهن برگها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

سوپر گالانت (1-6/. لیتر در هکتار ) گالانت (2لیتر در هکتار ) و

فوزیلید (3-5/2 لیتر در هکتار )

لنتاگران 2 لیتر در هکتار

                                                                               

بر اسا س تحقیقات انجام گرفته در بخش حبوبا ت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور , موارد ذیل جهت افزایش عملکرد عد س در مناطق معتدل سرد ، معتدل ، نیمه گرمسیری و گرمسیری کشور توصیه می گردد:

جدول توصیه آخرین یافته های تحقیقاتی گیاه عدس جهت افزایش تولید

در مناطق معتدل سرد ،معتدل ،نیمه گرمسیری و گرمسیری کشور

ردیف

نوع کشت

پائیزه

1

نحوه تهیه زمین

جمع آوری کلش غلات و شخم عمیق با گاو آهن یا سوئیپ یا گاو آهن قلمی وسپس دیسک زده شود

2

توصیه رقم

گچساران جهت مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور

FLIP92-12L جهت مناطق معتدل سرد ،معتدل و نیمه گرمسیر کشور

3

تاریخ کشت

15 آبان لغایت 15 آذر

4

نحوه کشت

کشت با ردیفکار هاسیا یا پنوماتیک یا کشت گستر

5

فواصل ردیف کشت و فواصل بوته ها

فواصل ردیف برای ارقام عدس در شرایط دیم 25 سانتی متر بین ردیف و 2 سانتی متر بین بوته ها توصیه می شود و در صو رتی که کنترل علف های هرز به طور مکانیکی انجام گیرد ، پس از دو ردیف 25 سانتی متر یک ردیف 50 سانتی متر در نظر گرفته شود.

6

میزان بذر مصرفی در هکتار

80 کیلوگرم در هکتار

7

نحوه ضد عفونی بذر

با مانکوزب یا کربوکسین تیرام یا بنومیل به میزان یک دز هزار

8

میزان کود مصرفی

20کیلوگرم ازت خالص و میزان فسفر باید بر اساس تجزیه خاک تعیین گردد (باید به مرز 6ppm رسانده شود)

9

نحوه مبارزه با علف هرز

مکانیکی و شیمیایی

10

تشریح نحوه مبارزه مکانیکی

با ایجاد فاصله ردیف 50 سانتی متر پس از دو خط کشت 25 سانتی متر با بکار بردن تراکتور چرخ باریک و با استفاده از پنجه غازی وجین علف هرز قبل از گل دهی انجام گیرد.

11

نحوه مبارزه شیمیایی

1- باریک برگ ها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

2- پهن برگها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

سوپر گالانت (1-6/. لیتر در هکتار ) گالانت (2لیتر در هکتار ) و

فوزیلید (3-5/2 لیتر در هکتار )

لنتاگران 2 لیتر در هکتار

                                                                                


  

بر اسا س تحقیقات انجام گرفته در بخش حبوبا ت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور , موارد ذیل جهت افزایش عملکرد نخود در مناطق معتدل سرد ، معتدل ، نیمه گرمسیری و گرمسیری کشور توصیه می گرد د:

جدول توصیه آخرین یافته های تحقیقاتی گیاه نخود جهت افزایش تولید

در مناطق معتدل سرد ،معتدل ،نیمه گرمسیری و گرمسیری کشور

ردیف

نوع کشت

پائیزه

1

نحوه تهیه زمین

جمع آوری کلش غلات و شخم عمیق با گاو آهن یا سو ئیپ یا گاو آهن قلمی و سپس دیسک زده شود

2

توصیه رقم

هاشم ، آرمان ، FLIP93-93 ، ILC482

3

تاریخ کشت

15آبان لغایت 15 اذر

4

نحوه کشت

کشت با ردیفکار هاسیا یا پنوماتیک یا کشت گستر

5

فواصل ردیف کشت و فواصل بوته ها

فواصل ردیف برای ارقام نخود در شرایط دیم 30 سانتی متر بین ردیف و 10سانتی متر بین بوته ها توصیه می شود و در صورتی که کنترل علف های هرز به طور مکانیکی انجام گیرد ، پس از دو ردیف 30 سانتی متر یک ردیف 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها 7 سانتی متر در نظر گرفته شود.

6

میزان بذر مصرفی در هکتار

آرمان ، هاشم ، FLIP93-93  90 کیلوگرم در هکتار

ILC482  80 کیلوگرم در هکتار

7

نحوه ضد عفونی بذر

با مانکوزب یا کربوکسین تیرام یا بنومیل به میزان یک در هزار

8

میزان کود مصرفی

20 کیلوگرم ازت خالص و میزان فسفر باید بر اساس تجزیه خاک تعیین گردد      (باید به مرز 6ppm رسانده شود )

9

نحوه مبارزه با آفات:

نوع آفت- نوع سم

مقدار سم و زمان مبارزه

•1-      کرم پیله خوار

الف- زراعی: 

انجام شخم تابستانه و پائیزه

ب- شیمیایی:

زمان مبارزه 50 درصد گل دهی (با سوین 3 کیلوگرم در هکتار و یا باسم لاروین 5/. کیلو در هکتار)

•2-      اگروتیس

الف- زراعی:

انجام شخم پائیزه و کاشت زود هنگام

ب- شیمیایی:

طعمه پاشی با سم لیندن یا محلول پاشی با حجم زیاد در پای بوته ها

(سوین 3 کیلوگرم در هکتار )

10

نحوه مبارزه با علف هرز

مکانیکی و شیمیایی

11

تشریح نحوه مبارزه مکانیکی

با ایجاد فاصله ردیف 50 سانتی متر پس از دو خط کشت 25 سانتی متر با بکار بردن تراکتور چرخ باریک و با استفاده از پنجه غازی وجین علف هرز قبل از گل دهی انجام گیرد.

12

نحوه مبارزه شیمیایی

1- باریک برگ ها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

2- پهن برگها (نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود)

سوپر گالانت(1-6/. لیتر در هکتار ) گالانت (2 لیتر در هکتار ) و فوزیلید (3-5/2 لیتر در هکتار )

لنتاگران 5/2 لیتر در هکتار

13

نحوه برداشت:مکانیزه

هاشم ، آرمان ، FLIP93-93

(در صورت مسطح بودن زمین کشت )

                                                                                  

بر اسا س تحقیقات انجام گرفته در بخش حبوبا ت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور , موارد ذیل جهت افزایش عملکرد نخود در مناطق سرد کشور توصیه می گردد:

جدول توصیه آخرین یافته های تحقیقا تی گیاه نخود جهت افزایش تولید در مناطق سرد کشور

ردیف

نوع کشت

انتظاری و بهاره

1

نحوه تهیه زمین

جمع آوری کلش غلات و شخم عمیق با گاو آهن

2

توصیه رقم

هاشم ، آرمان ، FLIP93-93 و ILC482 (جهت کشت انتظاری ) و ILC482 و ارقام محلی جهت کشت بهاره

3

تاریخ کشت

اوائل آذر جهت کشت انتظاری (بر اساس زمان شروع سرمای زمستانه در هر منطقه ، تاریخ کشت فرق می کند ) و در اولین فرصت پس از گاورو شدن زمین در اواخر اسفند ماه یا اوائل فروردین ماه جهت کشت بهاره

4

نحوه کشت

کشت با ردیفکارهایی که چرخ پرس آن موجب فشرد گی بیش از حد محل کشت بذر نگردد.

5

فواصل ردیف کشت و فواصل بوته ها

فواصل ردیف برای ارقام نخود در شرایط دیم 30 سانتی متر بین ردیف و 10 سانتی متر بین بوته ها توصیه می شود و در صورتی که کنترل علف های هرز به طور مکانیکی انجام گیرد ، پس از دو ردیف 30 سانتی متر یک ردیف 60 سانتی متر و فاصله بین بوته ها 7 سانتی متر در نظر 

گرفته شود.

6

میزان بذر مصرفی در هکتار

آرمان ، هاشم ، FLIP93-93   90 کیلوگرم در هکتار

ILC482   80 کیلوگرم در هکتار

7

نحوه ضدعفونی بذر

با مانکوزب یا کربوکسین تیرام یا بنومیل به میزان یک در هزار

8

میزان کود مصرفی

20 کیلوگرم ازت خالص و میزان فسفر باید بر اساس تجزیه خاک تعیین گردد ( باید به مرز 6ppm رسانده شود )

9

نحوه مبارزه با آفات:

نوع آفت - نوع سم

مقدار سم و زمان مبارزه

1- کرم پیله خوار

الف- زراعی:

انجام شخم تابستانه و پائیزه

ب- شیمیایی:

زمان مبارزه 50 درصد گل دهی (با سوین 3 کیلو گرم در هکتار و یا باسم لاروین 5/. کیلو در هکتار )

•2-      اگروتیس

الف- زراعی : انجام شخم پائیزه و کاشت زود هنگام

ب- شیمیایی :

طعمه پاشی با سم لیندن یا محلول پاشی با حجم زیاد در پای بوته ها

(سوین 3 کیلو گرم در هکتار)

10

نحوه مبارزه با علف هرز

مکانیکی و شیمیایی

11

تشریح نحوه مبارزه مکانیکی

با ایجاد فاصله ردیف 60 سانتی متر پس از دو خط کشت 30 سانتی متر با بکار بردن تراکتور چرخ باریک و با استفاده از پنجه غازی وجین علف هرز قبل از گل دهی انجام گیرد.

12

نحوه مبارزه شیمیایی

•1-      باریک برگ ها ( نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود )

•2-      پهن برگها ( نوع و مقدار سم پس از سبز شدن نخود )

سوپر گالانت (1-6/. لیتر در هکتار ) گالانت (2 لیتر در هکتار) و فوزیلید (3-5/2 لیتر در هکتار)

لنتاگران 5/2 لیتر در هکتار

13

نحوه برداشت : مکانیزه

هاشم ، آرمان ، FLIP93-93

ILC482 (در صورت مسطح بودن اراضی )

منبع: http://www.jkm.ir/

 

 

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی | لينک ثابت